JK House

Sanur

Address

Jl. Kesari, Sanur

Area

362 m2

Year

2010 m2